Hirvisäännöt

 

 

HIRVISÄÄNNÖT 2022 (hyväksytty 23.08.2022 hirvikokouksessa.)

 

1 Uusina jäseninä mukaan tulevat ainoastaan hirvimerkin suorittaneet metsästäjät ja heidän liittymismaksunsa ensimmäisenä vuonna on 100 EUR. Seurue päättää kokouksessaan vuosittain jako-osuusmaksusta. Seuran jäsenyys oikeuttaa hirvimetsälle, lisäksi hirvikokouksessa hyväksytään uudet hirviporukan jäsenet. Jäsenenä voi olla ainoastaan Putaan Erämiehet ry:n hirviporukassa. Metsästäjä, joka on ilmoittautunut Putaan Erämiehet Ry:n hirviporukkaan, ei voi osallistua toisiin hirviporukoihin koiramiehenä, ampujana eikä lihaosuudella.

 

2 Jäsen on velvollinen pitämään yllä hyvää ampumataitoa. Hirviporukan jäsen velvoitetaan käymään    vähintään yhden kerran hirviporukan harjoitusammunnoissa, lisäksi olisi suotavaa saada seisovat ja juoksevat vanhan hirvikokeen mukaan hyväksyttäväksi.

 

3 Yhdellä jako-osuusmaksulla kuuluu vain yksi metsästäjä seurueeseen.

 

4 Metsästys tapahtuu seuruemetsästyksenä, vähintään 5 hirviseurueen jäsentä kerrallaan.

 

5 Metsällä on käytävä mahdollisuuksien mukaan, kuitenkin vähintään 5 kertaa kuukaudessa. Pääasiallinen osallistumisvelvoite koskee viikonloppuja. Ensimmäiset 2 viikko metsästetään joka päivä. Sen jälkeen metsästetään vain viikonloppuisin.

 

6 Lihanjako suoritetaan sääntöjä noudattaneiden kesken. Seurueen jäsen, joka ei ole ollut metsällä vaadittua 5 kertaa kuukaudessa, menettää poissaolo päivinä ammutun tai ammuttujen hirvien jako-osuuden. Hyväksyttävänä poissaolona pidetään työestettä, sairautta tai perhetapahtumaa.

 

7 Ampujalle kuuluvat pää, nahka ja sisäelimet. Jos ampujia on useita, ampujat sopivat jaosta keskenään.

Riitatapauksessa asian ratkaisee hirvijaosto, johon ampuja tai ampujat eivät voi osallistua.

 

8 Osanottomaksu on maksettava ennen metsästyksen aloittamista. Maksun ja 18 §:n maksun suorittamatta jättävät eivät osallistu hirvenmetsästykseen.

 

9 Metsästäjä, joka on ohjattu passipaikalle, ei saa sieltä ilman johtajien lupaa poistua. Johtajien käskyä on noudatettava joka suhteessa.

 

10 Myöhästyneenä tullut metsästäjä ei saa mennä passiin ilman johtajan lupaa.

 

11 Aseet, patruunat ja paperit tarkastaa johtaja ensimmäisenä aamuna, jonka jälkeen metsästäjä on itse niistä vastuussa.

 

12 Aseen saa ladata vasta passipaikalla ja passista lähdettäessä on patruunat poistettava aseesta.

 

13 Hirvijohtaja poistaa metsästyksestä hirvimiehen, joka ei noudata päätöksiä, sääntöjä ja ohjeita. Rangaistuksena kaksi viikkoa nylky- ja lihanpienintäryhmässä. Hirvijaos vahvistaa poiston ja rangaistuksen. Osanottomaksua ei palauteta poistetulle.

 

14 Jahtiin osallistuvat kokoontuvat aamuisin sovittuun paikkaan. Illalla sovitaan metsästyksen päätyttyä seuraavan päivän metsästyksestä.

 

15 Jokainen jäsen on vuorollaan velvollinen osallistumaan nylkyyn ja lihanpienintään, joihin tarvittavat henkilöt määrää hirvijohtaja. Estynyt henkilö hoitaa itselleen sijaisen.

 

16 Jokaisella seurueen jäsenellä on oikeus käyttää koiraansa metsästykseen, edellyttäen että koiran omistaja toimii ajomiehenä ja huolehtii koirastaan. Ajovuoroista sovitaan edellisenä päivänä koiramiesten ja johtajan kanssa. Koiramiehen pitää toimia myös passimiehenä kun ei ole ajovuorossa. Hirvenmetsästyksen käynnissä ollessa omaan lukuun tapahtuva hirvikoiran koulutus on kielletty.

 

17 Seuraa edustaa ja tiedoittajana toimii hirviasioissa ainoastaan hirvijohtaja tai hänen määräämänsä henkilö. Muut eivät edusta hirviseuruetta.

 

18 Jokainen hirviporukan jäsen on velvollinen osallistumaan talkootöihin vähintään kaksi kertaa ennen metsästyksen alkua. Talkoopäivän hinta on 40 EUR, joka peritään seuralle, ellei talkoopäiviä ole tehty.

 

19 Alkoholin vaikutuksen alaisena ei saa osallistua hirvenmetsästykseen.

 

20 Hirviseurue päättää keskuudessaan muista esille tulevista asioista.

 

21 Säännöissä mainitut suoranaiset metsästykseen liittyvät turvallisuusohjeet koskevat myös karhunmetsästystä.